อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม 2 :หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้ำใจ ปราณี ปราบริปู

ISBN:

Published: March 2014

Paperback

188 pages


Description

อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม 2 :หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้ำใจ  by  ปราณี ปราบริปู

อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม 2 :หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้ำใจ by ปราณี ปราบริปู
March 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 188 pages | ISBN: | 7.15 Mb

เนือหาในหนังสือเลมนีเปนไปตามลำดับความยากงายของลักษณะภาษาไทย โดยนำเนือหาบางสวนจากหนังสือเสริมการเรียนรู ชุด สายนำใจ อานเขียนเรียนไทย เนนการอาน และหนังสือ อานเขียนเรียนไทย เนนการเขียน มาพัฒนาและเพิมเติมเนือหาจำนวนมาก เพือใหนักเรียนไดฝึกอยางเขมขน ชMoreเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นไปตามลำดับความยากง่ายของลักษณะภาษาไทย โดยนำเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุด สายน้ำใจ อ่านเขียนเรียนไทย เน้นการอ่าน และหนังสือ อ่านเขียนเรียนไทย เน้นการเขียน มาพัฒนาและเพิ่มเติมเนื้อหาจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอย่างเข้มข้น ช่วยให้เด็กๆ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาEnter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "อ่าน เขียน เรียนภาษาไทย เล่ม 2 :หนังสือเสริมการเรียนรู้ ชุดสายน้ำใจ":


fp7-eliquid.eu

©2010-2015 | DMCA | Contact us